سوالات ارشد ترمی ادبیات عرب پیام نورکلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوال ارشد ترمی ادبیات فارسی پیام نور- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی آموزش زبان فارسی پیام نور- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی زبان شناسی همگانی پیام نورکلیک کنید(خرید آنلاین)

  سوالات ارشد ترمی رشته زبان و ادبیات انگلیسی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

  سوالات ارشد ترمی رشته آموزش زبان انگلیسی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

  سوالات ارشد ترمی رشته اخلاق-اخلاق اسلامي پیام نور کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته اخلاق-فلسفه اخلاق پیام نور - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته اقتصاد اسلامی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته علوم اقتصادی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته حسابداری پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته الهیات گرایش نهج البلاغه پیام نورکلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته الهیات-علوم قرآن و حدیث پیام نور - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته الهيات--فقه و مباني حقوق اسلامي پیام نور - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته الهيات-فلسفه و كلام اسلامي پیام نور - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته آموزش محيط زيست-ارزيابي و آمايش سرزمين پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته پژوهش هنر پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته تاریخ ( تاریخ ایران دوره اسلامی ) پیام نور - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته تاریخ تشیع پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته جامعه شناسي پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته تاریخ و فلسفه اموزش و پرورش  پیام نور- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت پیام نور- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی پیام نور- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته علوم تربيتي--مديريت برنامه ريزي آموزشي پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی پیام نور - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته جغرافیا-  گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی پیام نور  -کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته جغرافیا- گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته جغرافیای طبیعی- گرایش  اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی پیام نور  -کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته جغرافیا-گرایش آب و هواشناسی پیام نورکلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته روان شناسي عمومي پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته آمارریاضی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته ریاضی کاربردی- گرایش آنالیز عددی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته ریاضی کاربردی- گرایش تحقیق در عملیات پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته ریاضی محض-گرایش آنالیز پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته ریاضی محض-گرایش جبر پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته زمین شناسی- گرایش  چینه شناسی و فسیل شناسی پیام نور  -کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته زمین شناسی- گرایش  زمین شناسی اقتصادی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی پیام نورکلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته زمین شناسی-آب شناسی(ئیدروزئولوژی) پیام نور- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته زیست شناسی(بیوشیمی) پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته زيست شناسي-علوم گياهي پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته زيست شناسي-علوم جانوری پیام نورکلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته زیست فناوری-بیوتکنولوژی میکروبی پیام نور-- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته شیمی-گرایش شیمی آلی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته شیمی-گرایش شیمی تجزیه پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته شیمی-گرایش شیمی فیزیک پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته شیمی-گرایش شیمی معدنی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته فیتوشیمی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته حقوق بین الملل پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته حقوق جزا-جرم شناسی پیام نورکلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته حقوق خصوصیپیام نورکلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته علوم سیاسی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته فیزیک--حالت جامد پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته فيزيك-زمينه ذرات بنيادي پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته ژئوفیزیک-زلزله شناسی پیام نورکلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته کتابداری  و اطلاع رسانی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته ام-بی-ای پیام نور - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت اجرایی-گرایش استراتژیک پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت اجرایی-گرایش بازاریابی صادرات پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت اجرایی-گرایش مدیریت اجرایی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت آموزشی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی و بازرگانی بین الملل پیام نور  -کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت دولتی- گرایش  تشکیلات و روش ها پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت دولتی- گرایش مدیریت منابع انسانی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت دولتی-گرایش مدیریت تحول پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت دولتی-گرایش مدیریت مالی دولتی پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مديريت دولتي-مديريت سيتم هاي اطلاعات مديريت پیام نور -کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دانش پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت فناوری اطلاعات پیام نور-- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مدیریت رسانه پیام نورکلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مهندسی صنایع- گرایش صنایع پیام نور - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مهندسي عمران-راه و ترابري پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی پیام نور- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی پیام نورکلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مهندسی معماری پیام نور- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مهندسي كشاروزي-زراعت پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی پیام نور-- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي پیام نور  - کلیک کنید(خرید آنلاین)

  سوالات ارشد ترمی رشته مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی پیام نور- کلیک کنید(خرید آنلاین)

 سوالات ارشد ترمی رشته مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی-اجتماعی-کلیک کنید(خرید آنلاین)


برچسب‌ها: نمونه سوال نیمسال اول 92 پیام نور, نمونه سوالات نیمسال اول 91 پیام نور, سوالات بهمن 91 پیام نور
نوشته شده توسط >>>جهت خرید سوال تماس بگیرید09302511615 در یکشنبه هجدهم فروردین 1392 |

هر آزمون يا سوالي كه به دنبالش هستيد!!!!!!

 تماس همين حالا

 07825226722

09302511615


نمونه سوالات  دروس عمومی   پیام نور,

نمونه سوالات  رشته  مهندسی کامپیوتر  پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر پیام نور,

نمونه سوالات  رشته حقوق  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته حسابداری  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته مدیریت صنعتی  پیام نور,

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی پیام نور,

نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی پیام نور,

نمونه سوالات رشته اقتصاد پیام نور,

نمونه سوالات رشته تاریخ پیام نور,

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور,

نمونه سوالات رشته طراحی پارچه و هنر  پیام نور,

نمونه سوالات رشته صنایع دستی پیام نور,

نمونه سوالات رشته فیزیک پیام نور,

نمونه سوالات رشته کتابداری پیام نور,

نمونه سوالات رشته مترجمی زبان پیام نور,

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی پیام نور,

نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات پیام نور,

نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه پیام نور,

نمونه سوالات رشته مهندسی اجرایی پیام نور,

نمونه سوالات  رشته مهندسی صنایع   پیام نور,

نمونه سوالات رشته مهندسی علوم دامی  پیام نور,

نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی اقتصاد کشاورزی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی آب و خاک پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی تولیدات دامی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی علوم کشاورزِی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور,

نمونه سوالات رشته شیمی  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته روانشناسی  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته آمار و ریاضی   پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش ادیان و عرفان پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش آموزش دینی و عربی پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش امور تربیتی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش جغرافیای انسانی و طبیعی پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش آب و هوا شناسی پیام نور,


و برای دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91 به صورت یکجا (شامل همه رشته ها) بر روی جملات زیر کلیک نمایید.


دانلود قسمت اول نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91

دانلود قسمت دوم نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91

دانلود قسمت سوم نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91

دانلود قسمت چهارم نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91


  دانلود آزمون های فراگیر کارشناسی ۳۰ دی ماه ۹۰(همه آزمون ها)

                         دانلود آزمون های فراگیر ارشد ۳۰ دی ماه سال ۹۰ (همه آزمون ها)

نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت اول

نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت دوم

نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت سوم

********************************************************************

نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت اول

نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت دوم

نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت سوم*******************************************

نمونه سوالات ارشد پیام نور(آزمون های پایان ترم داخلی )

برای تمامی رشته ها موجود می باشد جهت دانلود یک رشته

رایگان لطفا اینجا کلیک نمایید.


***********************

از هر رشته ارشد 4 نیمسال موجود است.


همه رشته ها موجود هستند.


قیمت هر رشته از رشته های زیر ده هزار تومان می باشد.

رشته اخلاق-گرایش اخلاق اسلامی

رشته اخلاق-گرایش فلسفه اخلاق

رشته زبان شناسی همگانی

رشته مدیریت رسانه

رشته مدیریت  ام. بی .ای  (M.B.A)

رشته مدیریت اجرایی-گرایش استراتژیک

رشته مدیریت اجرایی-گرایش بازاریابی صادرات

رشته مدیریت اجرایی-گرایش مدیریت اجرایی

رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی و بازرگانی بین الملل

 رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی

 رشته مدیریت دولتی- گرایش  تشکیلات و روش ها

 رشته مدیریت دولتی- گرایش مدیریت منابع انسانی

 رشته مدیریت دولتی-گرایش مدیریت تحول

 رشته مدیریت دولتی-گرایش مدیریت مالی دولتی

رشته آموزش زبان انگلیسی

رشته زبان وادبیات انگلیسی

رشته جغرافیا-گرایش برنامه ریزی روستایی

رشته جغرافیا-گرایش برنامه ریزی شهری

رشته جغرافیا-گرایش اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

رشته آمار ریاضی

رشته حسابداری

رشته ریاضی کاربردی-گرایش تحقیق در عملیات

رشته ریاضی کاربردی-گرایش انالیز عددی

رشته ریاضی محض-گرایش جبر

رشته ریاضی محض-گرایش آنالیز

رشته زمین شناسی-گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی

رشته زمین شناسی-گرایش زمین شناسی اقتصادی

رشته شیمی-گرایش شیمی آلی

رشته شیمی-گرایش شیمی تجزیه

رشته شیمی-گرایش شیمی فیزیک

رشته شیمی-گرایش شیمی معدنی

رشته فیتوشیمی

رشته بیوشیمی

مهندسی شیمی- گرایش بیوتکنولوژی

رشته علوم اقتصادی

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار

نمونه سوالات تمامی رشته های ارشد ترمی دانشگاه پیام نور موجود است.


برچسب‌ها: نمونه سوال نیمسال اول 92 پیام نور, نمونه سوال نیمسال دوم 92 پیام نور, نیمسال اول 91, 92 پیام نور نمونه سوال نیمسال اول 91, 92 دانشگاه پیام نور
نوشته شده توسط >>>جهت خرید سوال تماس بگیرید09302511615 در یکشنبه نهم مهر 1391

رشته زمین شناسی ارشد ترمی (کلیه رشته ها)-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور--نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

دیرینه شناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

ژئوشیمی پیشرفته -نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور--نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

آشنایی با GIS -نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

زمین شناسی اقتصادی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

میکروفاسیس پیشرفته-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

پترولوژی سنگ های آذرین1-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

هیدرولوژی کارست-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

ترمودینامیک-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

سنگ شناسی آذرین و دگرگونی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

زمین شناسی ساختاری-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

سنگ شناسی رسوبی1(کربنات ها)-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

رسوب شناسی و سنگ شناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

رسوب شناسی پیشرفته-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

زمین شیمی زیست محیطی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

بلورشناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

پالینولوژی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

چینه شناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

چینه شناسی ایران-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

دیرینه شناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

دیرینه شناسی گیاهی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

رسوب شناسی و سنگ شناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

زبان تخصصی زمین شناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

زمین شناسی ایران-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

زمین شناسی تاریخی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

زمین شناسی زیر زمینی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

زمین شناسی فیزیکی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

فسیل شناسی بی مهرگان-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

فسیل شناسی گیاهی پیشرفته-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

فسیل شناسی مهره داران-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

کانی شناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

میکروفاسیس-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

میکروفاسیس پیشرفته-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

میکروفسیل غیر فرامینفرا-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

میکروفسیل فرامینفرا-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

آشنایی با GIS-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

اصول اکتشافات ژئوفیزیکی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

بلورشناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

روش های تجزیه نمونه های معدنی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

زبان تخصصی زمین شناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

زمین شناسی اقتصادی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

زمین شناسی ساختاری-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

ژئوترمومتری سیالات درگیر-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

ژئوشیمی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

ژئوشیمی کانسارهای رسوبی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

ژئوشیمی کانسارهای گرمابی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

ژئوفیزیک-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

سنگ شناسی آذرین و دگرگونی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

سنگ شناسی رسوبی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

کانسارهای اذرین  و دگرگونی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

کانسارهای رسوبی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

کانه زایی و تکتونیک-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

کانی شناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

کانی ها و سنگ های صنعتی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

گوهر شناسی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

منابع زمین گرمایی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-

مینرالوگرافی-نیمسال اول 91-92-سوال-ارشد- پیام نور-


برچسب‌ها: نمونه سوال نیمسال اول 92 پیام نور, نمونه سوالات نیمسال اول 91 پیام نور, سوالات بهمن 91 پیام نور
نوشته شده توسط >>>جهت خرید سوال تماس بگیرید09302511615 در جمعه ششم بهمن 1391 |
 
مطالب قدیمی‌تر